MCD Supermarkt

Mijn MCD Aarle-Rixtel

Kies hier uw winkel

Actievoorwaarden Winactie

In dit hoofdstuk worden de voorwaarden beschreven die in het algemeen gelden voor een winactie. Per winactie gelden er aanvullende/specifieke voorwaarden. Deze worden gecommuniceerd bij de betreffende winactie.

Algemeen

 1. Deze Actievoorwaarden (hierna: de “Actievoorwaarden”) zijn van toepassing op alle winacties (hierna: de “Actie”) die MCD Supermarkt (hierna te noemen: ‘de organisator’), organiseert.
 2. Per winactie wordt aangegeven wat de looptijd is (hierna: de “Actieperiode”).
 3. Deelnemers aan de Actie verklaren door hun deelname aan de Actie akkoord te gaan met de Actievoorwaarden.
 4. De organisator behoudt zich te allen tijde het recht voor om de Actie, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, te beëindigen, te onderbreken of te wijzigen en/of de Actievoorwaarden en/of de actieproducten/prijzen te wijzigen indien de omstandigheden dit vereisen, zonder op enige wijze tot schadevergoeding gehouden te zijn jegens de deelnemers.
 5. De speelwijze van de Actie verschilt per keer en wordt duidelijk per winactie uitgelegd.

Prijzen

 1. De prijs is zoals vermeld op de webpagina www.boonsmarkt.nl/actueel/
 2. Prijswinnaars worden aangewezen op basis van loting achteraf of op basis van jurering, afhankelijk van de genoemde speelwijze in de Actie.
 3. Prijswinnaars worden persoonlijk geïnformeerd.
 4. Als de winnaar niet binnen een week op het bericht heeft gereageerd om zijn/haar prijs in ontvangst te nemen, vervalt het recht op de prijs en zal een nieuwe winnaar worden geselecteerd.
 5. Alle prijzen zijn persoonsgebonden. De organisator zal geen verzoeken van prijswinnaars honoreren om hun prijzen en/of actieproducten te ruilen, over te dragen aan derden, of in te wisselen voor geld of voor andere prijzen/artikelen met een gelijke/vergelijkbare waarde, behoudens situaties waarbij deze mogelijkheid specifiek in de Actie is opgenomen. Bij weigering van een prijs door een deelnemer, of in geval van een andere reden van niet uitreiking van een prijs die is toe te rekenen aan de prijswinnaar zal er een nieuwe prijswinnaar worden getrokken. Bij vermoeden van fraude of wederverkoop behoudt MCD Supermarkt zich het recht om de prijs niet uit te reiken.
 6. Het resterende prijsbedrag valt niet om te wisselen in geld of over te dragen aan derden.
 7. Wanneer de prijs deelname aan een evenement of dag betreft en de prijswinnaar is om wat voor reden dan ook verhinderd, dan vervalt het recht op de prijs en behoudt MCD Supermarkt het recht om de prijs aan een ander uit te reiken.

Deelname

 1. Deelname aan de Actie staat open voor een ieder die gedurende het spel in Nederland woont.
 2. Deelnemers jonger dan 18 jaar verklaren door hun deelname schriftelijke toestemming van (een) ouder(s) of wettelijke verzorger(s) te hebben verkregen voor hun deelname aan de Actie. Deelnemers zullen deze toestemming op het eerste verzoek van de organisator schriftelijk tonen.
 3. Deelname aan de actie is uitgesloten voor: alle medewerkers van MCD Supermarkten; iedereen die direct of indirect in organisatorische zin betrokken is bij de actie; medewerkers van het reclamebureau.
 4. De organisator mag elke deelnemer diskwalificeren en/of van deelname uitsluiten indien de betreffende deelnemer op enige wijze in strijd handelt met deze Actievoorwaarden (of hiervan bij de organisator het vermoeden bestaat), of onvolledige, onjuiste, of misleidende gegevens verstrekt, of informatie inzendt die in strijd is met de wet, of anderszins onrechtmatig handelt jegens de organisator of derden.
 5. Acties waarbij een alcoholische aankoop vereist is dienen deelnemers minimaal 18 jaar te zijn.

Gebruik gegevens

 1. Deelnemers dienen als voorwaarde voor hun deelname juiste en volledige NAW-gegevens en/of andere gegevens, zoals aangegeven bij de actie, te verstrekken. Incorrecte of onvolledige inzendingen worden niet in behandeling genomen.
 2. De organisator zal alle persoonsgegevens die zij verkrijgt in het kader van deze Actie vertrouwelijk en conform de eisen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens behandelen en niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is.
 3. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer de organisator toestemming zijn persoonsgegevens te gebruiken voor communicatie in het kader van de Actie.
 4. Door deelname aan de Actie geeft de deelnemer de organisator toestemming voor een eventuele vermelding in een nieuwsbrief.
 5. Door deelname aan de Actie gaat de deelnemer akkoord dat zijn/haar gegevens en/of foto’s gebruikt mogen worden voor commerciële doeleinden. Door deelname aan de Actie gaat de deelnemer akkoord dat zijn/haar gegevens en/of geplaatste/gedeelde foto’s op social media mogen worden herplaatst op social media accounts van MCD Supermarkt.

Aansprakelijkheid

 1. De organisator, de door haar ingeschakelde hulppersonen, en/of derden zijn niet aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit, of op enige andere wijze verband houdt met de Actie en/of de door de organisator ter beschikking gestelde actieproducten en/of prijzen.
 2. Ondanks de grootst mogelijke zorg die de organisator aan het beheer van haar website en de organisatie van de Actie besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is. Druk-, spel-, zetfouten of andere vergelijkbare fouten in door de organisator openbaar gemaakt materiaal, van welke aard dan ook, kunnen de organisator niet worden tegengeworpen en kunnen op geen enkele wijze een verplichting voor de organisator in het leven roepen.
 3. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gebreken in de leveringen of diensten in verband met de prijzen. De organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele directe en/of indirecte schade die voortvloeit uit of op enige wijze verband houdt met deze actie, behoudens die aansprakelijkheid die de organisator op basis van het toepasselijke recht niet rechtsgeldig kan uitsluiten.

Diversen

 1. Op deze voorwaarden is het Nederlandse recht van toepassing.


© MCD Supermarkten 2024 - Privacybeleid - site by AmpedMijn dichtstbijzijnde MCD Supermarkt is

Kies uw locatie en toon de aanbiedingen die voor u van belang zijn!

×